Panel diskusija

“Prenošenje iskustava na temu osnivanja, umrežavanja i funkcionisanja lokalnih akcionih grupa i međuopštinskih organizacija”