Oснована Мрежа локалних акционих група Србијe

Представници ЛАГ “Срце Бачке”, ЛАГ “Панонски фијакер”, ЛАГ “Фрушка гора-Дунав”, ЛАГ “Партнерство за Потамишје”, ЛАГ “Горњи Тамиш”, ЛАГ “К2” и ЛАГ “Сунчана равница”  формирали су националну организацију која ће се бавити остваривањем циљева у области одрживог руралног развоја, у складу са LEADER  принципима и CLLD приступом. Крајњи циљ јесте равномерни регионални развој и унапређење квалитета живота у руралним подручјима Републике Србије.
За председника Мреже изабран је Бојан Ковач из Сомбора.